Choď na obsah Choď na menu
 


Náležitosti prikladané k žiadosti o stavebné povolenie

22. 4. 2010

List vlastníctva k pozemku

Pozemok, na ktorom uvažuje investor postaviť dom musí byť v jeho vlastníctve, ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia totiž investor prikladá list vlastníctva znejúci na jeho meno a kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely. Uvažovanú stavbu rodinného domu možno plošne umiestniť len na parcele evidovanej ako plocha určená na zastavanie.

Pokiaľ je pozemok - stavebná parcela evidovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebné pred požiadaním o stavebné povolenie požiadať pozemkový úrad o vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Investor je pre stavebné konanie evidovaný ako stavebník a je hlavný účastník stavebného konania.

Projekt pre stavebné povolenie

Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa ďalej v troch vyhotoveniach prikladá projekt pre stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentami v predprojektovej príprave.

Projekt rieši na výkrese situácie stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona - odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.

V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé častí stavby: architektúra a statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu a požiarna bezpečnosť. Sú to výkresy v mierke 1:100, technické správy a schémy.

Projektant alebo projektová organizácia je tiež účastníkom stavebného konania a ku žiadosti investora o vydanie stavebného povolenia je povinný priložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovú činnosť.

Súvisiace vyjadrenia ostatných účastníkov stavebného konania

Na základe projektu pre stavebné povolenie sa vyjadrujú k pripravovanej stavbe správcovia inžinierskych sietí, na ktoré chce investor budúcu stavbu napojiť, vyjadruje sa Inšpektorát požiarnej ochrany, popr. Štátny zdravotný ústav, vyjadrujú sa aj bezprostredne hraničiaci susedia s pozemkom, na ktorom sa pripravuje výstavba.

Investor je povinný požiadať obecný alebo mestský úrad o vydanie záväzného stanoviska k pripravovanej stavbe rodinného domu.

Zložka so všetkými vyjadreniami týchto ďalších účastníkov stavebného konania tvorí ďalšiu prílohu žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

  • záväzné stanovisko obecného alebo mestského úradu k pripravovanej stavbe
  • súvisiace vyjadrenia správcov sietí
  • vyjadrenie Inšpektorátu požiarnej ochrany
  • vyjadrenia bezprostredných susedov
  • v špecifických prípadoch vyjadrenie Inšpektorátu bezpečnosti práce
  • v špecifických prípadoch vyjadrenie hygienika
  • v špecifických prípadoch vyjadrenie Štátneho zdravotného ústavu
  • iné dokumenty podľa vyžiadania stavebného úradu